مصنوعات اور خدمات

Tiger Super ( Unleaded Premium Motor Gasoline “PMG”)

Test Description Units Test Description PSI Specs Max/Min
Color  –   Pinkish  
Odour  –  – Marketable
Specific gravity D-1298 To be Reported